Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym aksis.com.pl
 

I. Postanowienia ogólne
Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zakupów poprzez witrynę internetową Sprzedawcy www.aksis.com.pl zwanej dalej „witryną”.
Dokonywanie zakupów u Sprzedawcy jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
Warunki sprzedaży określają ponadto obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualnie indywidualne ustalenia między Sprzedawcą a Kupującym.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany poniższego regulaminu w dowolnym czasie.
Aktualny Regulamin jest publikowany na witrynie oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
Dla Kupującego obowiązujący jest aktualny regulamin w brzmieniu z daty zawarcia umowy zakupu.

Sprzedawcą jest:
Aksis Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Przyrodników 1C, o numerze NIP 957-106-41-85, REGON 221617761
Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy są fabrycznie nowe i wolne od wad, chyba że opis stanowi inaczej.
Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego www.aksis.com.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.  
Zdjęcia produktów umieszczane w witrynie, w celach przykładowych służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
Kolory i wygląd mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. 
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie poprzez witrynę.

II. Przebieg transakcji
Kliknięcie przez Kupującego na opcję "do koszyka"  jest równoznaczne z zawarciem ze Sprzedawcą umowy sprzedaży.
Po dokonaniu zakupu należy wybrać sposób płatności i sposób dostawy towaru.
Opcje dostawy i ceny dostawy w danej opcji mogą się różnić w zależności od rodzaju zakupionego towaru.
Są one zawsze podane w zdefiniowanym polu "Dostawa i płatność" bezpośrednio nad opisem transakcji. Koszty dostawy pokrywa Kupujący.

Dostępne są następujące formy płatności:
PRZELEW BANKOWY - W tytule przelewu należy podać login (nazwę użytkownika) i numer zamówienia. Na płatność Sprzedawca oczekuje 14 dni od zakupu. Po upływie tego terminu transakcja zostaje anulowana. Nie wysyłamy towarów na podstawie potwierdzenia przelewu, lecz tylko i wyłącznie po zaksięgowaniu płatności.
PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM - cenę zamówionego towaru powiększoną o koszt wysyłki uiścić należy przy odbiorze paczki u kuriera lub listonosza.
Prosimy o wypełnienie formularza opcji dostawy, udostępnianego na witrynie, w celu umożliwienia jej sprawnej realizacji.
W przypadku zmiany adresu, danych kontaktowych prosimy o zaznaczenie takiej opcji w formularzu lub kontakt e-mailowy niezwłocznie po dokonaniu zakupu.

III. Wysyłka towaru
Przesyłki wysyłamy firmą kurierską. Wysyłka paczek odbywa się tylko i wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
Wysyłki realizowane są przez Sprzedającego w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty lub otrzymania informacji o wysyłce pobraniowej.
W sezonie letnim i sezonie świątecznym czas ten może wydłużyć się do 72 godzin.
Do czasu realizacji wysyłki należy doliczyć czas potrzebny na dostarczenie przesyłki przez przewoźnika (firmę kurierską).
Dokonany zakup dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.
Wszystkie informacje o zaksięgowaniu wpłaty i wysyłce towaru są wysyłane automatycznie za pomocą wiadomości e-mail.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przesyłce, wynikające z błędnego adresu Kupującego lub braku zmiany adresu doręczenia w określonym w niniejszym Regulaminie sposób. Sprzedawca nie ma możliwości ustalenia z firmą doręczającą godziny przyjazdu do Adresata. Przesyłki dostarczane są w dni powszednie w godzinach od 8 do 21.

IV. Odbiór i sprawdzenie przesyłki
Podczas odbioru przesyłki od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy sporządzić przy kurierze protokół szkody, w którym opisuje się dokładnie uszkodzenie oraz sposób zapakowania przesyłki. Aby firma kurierska poniosła odpowiedzialność za uszkodzenie przesyłki w czasie transportu na sporządzonym przez kuriera protokole szkody należy zaznaczyć pole "USZKODZONE OPAKOWANIE". W przypadku stwierdzenia niezgodności przesyłki z zamówieniem należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonów +48 58 7614570 lub poprzez e-mail pod adresem sklep@aksis.com.pl

V. Cena i koszty
Wszystkie podane przez Sprzedawcę ceny są cenami oznaczonymi w złotych polskich i są cenami brutto, to jest zawierają podatek VAT. Powyższe ceny nie podlegają negocjacjom.
Do ceny sprzedaży należy doliczyć koszt dostawy.
Koszt przesyłki stanowi odrębną pozycję na dokumencie sprzedaży.
Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
Wiążąca dla stron jest cena widniejąca w sklepie internetowym w momencie kliknięcia przez Kupującego na opcję "kupuję".
Koszty wysyłki towarów są zawsze podane w formularzu zamówienia, dotyczą jednego zamówienia i nie podlegają negocjacjom.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Kupującego poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: ul. Przyrodników 1C, 80-298 Gdańsk, lub na adres e-mail: sklep@aksis.com.pl Wskazany w art. V ust. 1 powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru (odbiór towaru od przewoźnika). W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Kupującemu Towaru nie może dojść do: mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie) lub wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni. Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (dowód zakupu) na adres:  ul. Przyrodników 1C, 80-298 Gdańsk. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Kupujący. Aksis Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna nie przyjmuje jakichkolwiek przesyłek wysłanych za pobraniem.

VII. Reklamacje
Usługodawca jako Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru z umową sprzedaży, zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Przedsiębiorcy, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia Siły Wyższej nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są  gwarancją. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, a w szczególności  powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem) oraz  w skutek naturalnego zużycia materiału. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży, rękojmi za wady lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można składać pisemnie bezpośrednio w Sklepie fizycznym, lub drogą mailową (z załączeniem zdjęć usterki) na adres sklep@aksis.com.pl lub przesłać na adres: ul. Przyrodników 1C, 80-298 Gdańsk. Kupujący przed złożeniem reklamacji powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia procedury reklamacyjnej, w szczególności ustalenia sposobu postępowania Sprzedawcy w razie uwzględnienia reklamacji (np. naprawa towaru, wymiana na nowy). Po dokonaniu ustaleń towar zakupiony należy odesłać wraz z dowodem zakupu (kopia faktury). Informacji o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji udziela Dział Obsługi Klienta pod numerem telefonów: +48 58 761 45 70 lub e-mail pod adresem sklep@aksis.com.pl Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania użytkownik oczekuje od sprzedawcy. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad. Wszelkie zwroty i przesyłki wysłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne pisemne ustalenia.

VIII. Spory
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Kupującym, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

IX. Postanowienia przejściowe i końcowe
Każdy klient dokonując  zakupów w sklepie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (nie częściej niż raz w miesiącu). Wyrażenie zgody może zostać w każdej chwili cofnięte poprzez przesłanie informacji o jej cofnięciu na adres poczty elektronicznej (sklep@aksis.com.pl).
Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2015