Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej: RODO, 
 
informujemy, że:


Administratorem danych osobowych jest:
 
AKSIS HURTOWNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO IGNACIUK SPIGARSKI SP. J.
W sprawie swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:
poczty elektronicznej: rodo@aksis.com.pl
lub listu na adres siedziby: ul. Przyrodników 1C, 80-298 Gdańsk
 
Dane osobowe przetwarzamy w celu:

  

Cele przetwarzania 
Dane osobowe

Podstawy prawne przetwarzania

Okres przechowywania danych

zawarcie umowy i wykonanie jej
 
imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby
 

Art. 6(1)(b) RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

do dnia upływu terminu przedawnienia

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikające z przepisów podatkowych i rachunkowych
 
imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby

Art. 6(1)(c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikające z przepisów podatkowych i rachunkowych

do dnia upływu terminu przedawnienia

ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi
 
imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby
 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi
 
 

do dnia upływu terminu przedawnienia

analiza sprzedaży i statystyka 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na analizie sprzedaży i statystyce
 

do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia wykonania umowy

Wysyłka treści marketingowych

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie

swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych

celów;

Do czasu wycofania zgody

 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • dostawcy systemów informatycznych,
 • dostawcy usług IT,
 • podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne,
 •  operatorzy pocztowi i kurierzy,
 •  operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
 •  organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak:
 
imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby

jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
 
Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO),
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 • żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
   

Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).